Browse Items (11 total)

  • Tags: Dutch

Lung-Tsing-Hai-Spoorweg

Recto
Part Transcription: "Regeering van de Chineesche Republiek 8pct. Schatkistbilletten van 1923 Lung-Tsing-Hai-Spoorweg F 16.667.000. Verdeeld in 166.667. Biljetten van F. 1000. ... N. V. Nederlandsch Syndicaat Voor China [blank]."

Lung-Tsing-Hai-Spoorweg

Recto
Part Transcription: "Regeering van de Chineesche Republiek 8pct. Schatkistbilletten van 1920 Lung-Tsing-Hai-Spoorweg F 16.667.000. Verdeeld in 166.667. Biljetten van F. 1000. ... Nederlandsch Syndicaat Voor China de Leider: Nederlandsche Maatschappij…

A War Finance Bond for Keyser Karel VI

Recto
Part Transcription: "Wy Karel de Zesde, door Gods genade verkooren Rooms Keyfer Dus getekent in Amsterdam [blank].

A Bond for Luxemburg Iron-Smelting Works

Recto
Part Transcription: "Translaat uit het Hoogduitsch. Wy onderschout en scheepenen van het ohrnergrondhoffs ohrenhowen, certificeeren by deezen ... Actum Amsterdam. f1000 -:- [blank]. Deeze is door my ondergeschreevene Notaries in Amsterdam…

A Part Share in Yfer-Manufactuur en Aluyn-Werken

Recto
Part Transcription: "No. [blank]. Recepis, wegens 1/1063 aandeel in de Yser-Manufactuur en Aluyn-werken garphytte, en in het aluyn-werk Beata Christina, in Zweden. ... Deeze Recepis No. [blank] is behoorlyk geprothocolleerd of geregistreed by my…

Transfer deed for stock in the Compagnie tot Middelburg

Recto
Part Transcription: "Extract uyt het Transport Boek van de Commercie Compagnie tot Middelburg, Littra [blank] Folio [blank]. Op huyden dato ondergeschreven ter Kamer van de Commercie Compagnie dese Stede Compareerde [blank] ... Als Boehouder der…

Loan for the Province of Holland

Recto
Part Transcription: "No. [blank]. Certificaat, Welk als gereed geld zal wordenaangenomen in zoodanige Executie als de Nationale Vergadering zoude mogen verplicht zyn over de Jngezetenen van de Provintie Holland ... in de bovengemelde Executie, in…

Polder van Schouwen Bond Certificate

Recto
Part Transcription: "No. [blank]. Wy ondergeschreeve Burgemeester, Heemraaden en Opperdykgraaf, Regenten van den Lande van Schouwen, bekennen wel en deudelyk schuldig te zayn, ter regter schult aan [blank] ... Deeze [blank] by my als Pennigmeester…

Dutch East Indies Company Loan

Recto
Part Transcription: "Folio: [blank]. Ontfangen by my ondergeschreven van de weduwe van Joan Baptista Cogels Caffiere vande Generale Keyferlycke Indische Compagnie, de somme van [blank] ... Actum in Antwerpen [blank]. gls. [blank]."

Emperor's Company of East India Dividend Document

Recto
Part Transcription: ""Folio. [blank]. Ick onderschreve bekenne ontfanghen te hebben van Joan B: Cogels Junior Caffier van de generale Keyferlijcke Indische Compagnie de somme van [blank] ... Actien die ick in de selve Compgnie ben hebbende op mijen…